GLUPHADEX

 • Thuốc trừ cỏ hằng niên và đa niên, hậu nảy mầm, có tính tiếp xúc qua lá, không chọn lọc.
 • Cơ chế tác động: tiếp xúc chỉ diệt phần trên mặt đất.
 • Chuyên diệt cỏ phổ rộng, cỏ hoa thảo, cỏ tranh, cỏ gấu, cỏ mần trầu, cỏ chỉ, cỏ nước mặn...
 • Thời gian cách ly: không xác định.
 • Thể tích thực: 900ml, 1lit.

Thành phần

Hoạt chất: GLUSPHOSINATE AMMONIUM 150G/LÍT.

Là thuốc trừ cỏ hằng niên và đa niên.

- Cỏ trên cà phê: 100-120ml/bình 16 lít hoặc 150-180ml/bình 25 lít.

- Lượng nước phun: 400-600 lít/ha. Phun khi cỏ đang phát triển mạnh.

- Thời gian cách ly: Không xác định

 • Là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, hậu nảy mầm, 
 • Chuyên trị các loại cỏ hằng niên và đa niên.
 • Cơ chế tác động: tiếp xúc chỉ diệt phần trên mặt đất.

 • z2936698669250 5cb2f045485c15f6d3dcb0e9c0a8556e
 • z2936698658065 ee5be1dc23ab71908c7574b9b0a9334f
 • z2936698669265 2061933cd7cbd6f3eb2b0f09de24a54b