Công nghệ phân bón và thuốc trừ sâu

Baconco áp dụng 6 công nghệ hiện đại vào quy trình sản xuất phân bón & thuốc BVTV. Các công nghệ sản xuất của Baconco được áp dụng vào quy trình sản xuất như: